10 euro: Riace bronzes

Series: Italy: Silver 10 euro coins

10 euro Riace bronzes - 2015 - Series: Silver 10 euro coins - Italy