10 euro: Luigi Pirandello

Series: Italy: Silver 10 euro coins

10 euro Luigi Pirandello - 2013 - Series: Silver 10 euro coins - Italy