10 euro: European Union Accession

Series: Ireland: Silver 10 euro coins

10 euro | Ireland | European Union Accession | 2004