10 euro: European Union Accession

Series: Ireland: Silver 10 euro coins

10 euro European Union Accession - 2004 - Series: Silver 10 euro coins - Ireland