10 euro: Enzo Ferrari

Series: Italy: Silver 10 euro coins

10 euro | Italy | Enzo Ferrari | 2016