10 euro: Elias Lönnrot and folklore

Series: Finland: Silver 10 euro coins

10 euro Elias Lönnrot and folklore  - 2002 - Series: Silver 10 euro coins - Finland