10 euro: Dun Karm Psaila

Series: Malta: Silver 10 euro coins

10 euro Dun Karm Psaila - 2013 - Series: Silver 10 euro coins - Malta