10 euro: Atri - Abruzzo

Series: Italy: Silver 10 euro coins

10 euro Atri - Abruzzo - 2014 - Series: Silver 10 euro coins - Italy