10 euro: 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis

Series: Greece: Silver 10 euro coins

10 euro 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis   - 2007 - Series: Silver 10 euro coins - Greece