10 euro: Presidency of the European Union

Series: Italy: Silver 10 euro coins

10 euro Presidency of the European Union  - 2003 - Series: Silver 10 euro coins - Italy

Image: Copyright © La Maison Numismatique