1.5 euro: Kaziukas Fair

1.5 euro: Kaziukas Fair | Lithuania